Responsabil thenic cu sudura (RTS)

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII CONFORM PREVEDERILOR PRESCRIPȚIILOR TEHNICE APLICABILE

Obligații și responsabilități ale RTS

Responsabilul tehnic cu sudura al agentului economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT este nominalizat în autorizația eliberată agentului economic respectiv.

Pentru a fi autorizat, RTS este examinat și atestat de către ISCIR după participarea la un program de instruire organizat conform prevederilor. Ordinul Inspectorului de Stat Șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR.

Obligațiile și responsabilitățile responsabilului tehnic cu sudura (RTS) sunt următoarele:

- să cunoască legislația, prevederile prescripțiilor tehnice, standardele și alte acte normative aplicabile;

- să verifice dacă tehnologia de execuție și de examinare a elementelor sudate este în concordanță cu procedura de sudare aprobată;

- să verifice documentația tehnică preliminară de instalare, montare și/sau reparare înainte de lansarea acestuia în execuție, astfel încât soluțiile adoptate să asigure condiții optime de sudare și verificare;

- să asigure alegerea corectă a materialelor de adaos, în funcție de materialele de bază utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare aprobate;

- să verifice calitatea materialelor de adaos și să admită introducerea în execuție numai a materialelor de adaos prevăzute în documentația tehnică;

- să ia masurile necesare ca la repararea elementelor instalațiilor să se folosească numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;

- să supravegheze ca materialele de bază introduse în execuție să fie conforme cu documentația tehnică preliminară de montare/reparare;

- să urmarească efectuarea verificării calității îmbinărilor și să vizeze documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se atașează la documentația tehnică;

- să stabilească cauzele eventualelor defecte și să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea și evitarea acestora;

- să participe la intrunirile și instructajele organizate de ISCIR;

- să confirme avizarea documentației cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice prin aplicarea pe documentație a ștampilei conform modelului

- să omologheze procedurile de sudare necesare desfășurarii activității;

- să instruiască sudorii în ceea ce privește aplicarea poansoanelor, menținerea acestora în stare bună (marcajul poansoanelor să fie lizibil);

- să țină evidența la zi a sudorilor autorizați, în registrul de evidență a sudorilor.