Responsabil tehnic cu execuția

Iron & Steel Design oferă Responsabil Tehnic cu Execuția în domeniile: Construcții Civile și Industriale, Agrozootehnice, Energetice, Telecomunicații, Miniere-Structură Metalică.

 

 

AVEȚI NEVOIE DE UN RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA ?

Extras din legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții

Art.15. Asigurarea calității lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale se face printr-un sistem propriu de calitate și de către responsabilii tehnici cu execuția atestați ai executantului, numai pentru documentații verificate conform legii. Responsabilii tehnici cu execuția se atestă pentru cerințele stabilite în prevederile legale numai pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale.

Art.16. Responsabilii tehnici cu execuția lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale au următoarele obligații:

- să admită execuția lucrărilor de montaj numai pe baza proiectelor și a detaliilor de execuție verificate de specialiștii verificatori de proiecte atestați;

- să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice privind executarea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, procedurile de realizare a acestor lucrări, planurile de verificare a execuției lucrărilor de montaj, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a lucrărilor de montaj aferente;

- să supravegheze execuția lucrărilor pe baza și conform proiectelor;

- să întocmească și să țină la zi un registru de evidență a lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale pe care le coordoneaza tehnic și de care răspund, conform modelului din Anexa 4 a prezentului Regulament;

- să oprească execuția lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului;

- să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prevederilor legale;

- la finele fiecarui semestru responsabilii tehnici cu execuția atestați vor transmite, în copie, la Ministerul Economiei și Comerțului – Direcția Generală Cooperare Economică Internațională, Sinteză și Investiții FISELE aferente fiecărei lucrări de montaj dotări tehnologice industriale, executate în această perioadă, conform modelului din Anexa 5 a prezentului Regulament;

- să participe la acțiunile de instruire–informare organizate de Ministerul Economiei și Comerțului.